A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című kiemelt projekt (EFOP-3.1.5-16) hatásértékelésének előkészítése

  • A módszertani előkészítő tanulmány célja az EFOP-3.1.5-16 (A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása) programban részt vevő iskolák összehasonlításának előkészítése hasonló jellemzőkkel bíró, de a programban részt nem vevő iskolákkal azért, hogy az elért hatás egy későbbi értékelés keretében kimutatható legyen. Az EFOP-3.1.5-16 projekt alapvető célja olyan komplex és célzott intézményfejlesztő programok megvalósítása volt a kiválasztott, végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett, illetve szegregáltan oktató és az országos kompetenciaméréseken alulteljesítő köznevelési intézményekben, amelyek révén csökken a tanulók lemorzsolódási kockázata, illetve a tanulók segítséget kapnak a végzettségek, a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen és hasznosítható kompetenciák megszerzéséhez. 
  • A projektben 457 köznevelési intézmény (óvoda és iskola feladatellátási helyek – FEH) vesz részt, amelyből — az ágazattal való egyeztetésnek megfelelően — a 300 iskola kerül vizsgálat alá. Ebből 154 a szegregációs index és a jogellenes elkülönítés alapján került be a programba, 102 FEH tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmény volt, míg a maradék 44 FEH a komplex intézményfejlesztési folyamatot támogató partnerintézmény. Az EFOP-3.1.5-16- 2016-00001 programban mindhárom célcsoport egy komplex intézményfejlesztési folyamatot valósít meg, amely az iskolai lemorzsolódást megelőző támogatás (ILMT) pedagógiai keretrendszer pilotjaként működik. Az értékeléshez meg kell határozni egy kontrollcsoportot (tényellentétes hatásvizsgálat), illetve az értékeléshez szükséges bázisadatok körét. Ez utóbbiak esetében biztosítani kell az adatok rendelkezésre állását mind a kezelt, mind a kontrollcsoport körében. A hatásértékelés része lesz a „Végzettség nélküli iskolaelhagyás” 2020-ra tervezett tematikus célkitűzés szintű értékelésének. Mivel a program alapvetően intézményfejlesztési célú, s ezen keresztül kíván hatni a korai lemorzsolódásra, ezért célszerűnek láttuk részletesen is bemutatni az elérni kívánt célokat, az azokat megalapozó módszertani fejlesztéseket azért, hogy világosan kijelölhetőek legyenek azok az értékelési szempontok, amelyek részben megfelelnek a projekt kitűzött céljainak, részben pedig valós összehasonlításokat tesznek lehetővé más, a program révén el nem ért iskolákkal.